Lilla Yogastudion

Hur funkar det på Lilla Yogastudion?

När du bokar en terminskurs hos oss fyller du in nedan formulär och läser noggrant genom villkoren

Villkor / Avtal

Anmälan

Intresseanmälan sker via nedan formulär. I samband med att man blir antagen till kursen skickas en faktura med anmälningsavgift ut. Den fungerar som en slutgiltig anmälan och är personlig, bindande samt säkerställer en plats på kursen. För 15 MiNUTER är anmälningsavgiften 6500kr.

Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls kursdeltagare, av konsulten är coachning som utformats tillsammans med kursdeltagaren.

Konsulten lovar att all information som tillhandahålls av kursdeltagaren kommer att hållas strikt konfidentiell. Kursdeltagaren förstår att coaching inte är rådgivning eller psykoterapi. Kursdeltagaren går in i coachingen med insikten att hon/han är ansvarig för att skapa sina egna resultat.

Under hela vårt coachingpartnerskap kommer konsulten att engagera sig i väldigt direkta och personliga samtal med kursdeltagaren, vilket inkluderar att ställa tydliga frågor och göra direkta uppmaningar. Syftet med dessa interaktioner är att påminna kursdeltagaren om hans/hennes egna avsikter och för att konsulten ska kunna hjälpa honom/henne att förverkliga dem. För att vårt coachingpartnerskap ska uppnå maximalt resultat, samtycker kursdeltagaren till följande:

1) Kom på alla möten och samtal i tid. Mötet anses förverkat efter 15 minuters försening.

2) Var ärlig och delta fullt ut. Inse att våra sessioner är en säker plats att prata om vad du verkligen vill ha och vad som krävs för att få det att realiseras.

3) Gör ett åtagande att slutföra alla uppgifter, genomföra de handlingsplaner du skapar samt göra det du har kommit överens om att göra.

4) Förstå att ett coachande partnerskap är beroende av att du själv engagerar dig och åtar dig att göra relationen kraftfull. Om du märker att coachningen inte fungerar som du önskar, kommunicera och vidta åtgärder direkt för att vi ska kunna få tillbaka kraften i partnerskapet.

5) Resultaten du får från detta program är helt ditt egna ansvar att skapa genom dina egna handlingar och beslut. Konsulten är med andra ord inte ansvarig för de resultat kursdeltagaren får. Konsulten och programmet är verktyg du kan använda för att nå dina mål, men det är upp till dig vad du vill göra med verktygen.

6) Coaching- och programavgifter debiteras innan programmet påbörjas eller genom delbetalning. Inga återbetalningar är möjliga. På grund av programmets karaktär kan du inte få återbetalning för programmet eller något delmoment oavsett om du deltar aktivt eller inte. Alla medel kommer att anses intjänade av Lilla Yogastudion så snart de mottagits av Lilla Yogastudion.

Ångerrätt

I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen har privatperson i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt från dag då avtal har ingåtts. Om kursen påbörjas inom denna ångerfrist om 14 dagar upphör ångerrätten att gälla. 

Avanmälan

Anmälan är bindande. Avanmälan som sker mindre än 30 dagar före kursstart, men inte inom föreskriven
ångerfrist för privatpersoner, medför att betald anmälningsavgift inte återbetalas.

Om kursdeltagare avbryter kursen p.g.a. sjukdom äger deltagaren rätt att vid senare tillfälle fullfölja kursen, under förutsättning att det sker inom 24 månader och att motsvarande kurs fortfarande erbjuds.

Betalningsvillkor

Det är alltid kursdeltagaren eller den part som signerat en anmälan som har det ekonomiska åtagandet gentemot Lilla Yogastudion avseende anmälnings- och kursavgifter. Kursdeltagare kan för sin räkning låta arbetsgivare eller annan part betala avgifterna helt eller delvis, men vid utebliven betalning från annan part återgår betalningsansvaret till kursdeltagaren.

Efter bekräftad anmälan men innan kursstart skickas en kallelse till kursdeltagaren per email och faktura på anmälningsavgiften. Om kursstart är inom 30 dagar skickas en faktura på hela kursavgiften direkt. Om inte andra villkor har överenskommits ska kursavgiften vara reglerad innan kursstart. 

Reservationer

Lilla Yogastudion förbehåller sig rätten att ändra eller flytta på bokade möten till annat datum. Detta kan ske vid kursledares sjukdom, planerad semester eller annan anledning såsom t ex force majeure. Lilla Yogastudion ansvarar inte för eventuella kostnader som kan ha uppkommit i samband med ändrat eller flyttat kurstillfälle. Lilla Yogastudion reserverar sig för tillfälliga eller permanenta ändringar och justeringar av innehåll och upplägg inom ramen för företagets mål och syfte med kurserna.

Ansvarsbegränsning

Lilla Yogastudion är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör och underleverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överaskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Lilla Yogastudions kontroll. 

PUL/GDPR

Vid godkännande av Lilla Yogastudions allmänna villkor samtycker kursdeltagaren samtidigt att Lilla Yogastudion behandlar kursdeltagarens uppgifter i Vitaliseras datasystem enligt personuppgiftslagen PUL. Uppgifterna behandlas av Lilla Yogastudion med avsikt att på bästa sätt kunna uppfylla åtaganden mot kursdeltagaren gällande uppföljningar, information och erbjudanden via post eller email.

Kursdeltagare äger rätt att ta del av vilka uppgifter som är registrerade om kursdeltagaren samt om de är felaktiga eller ofullständiga begära att uppgifterna ska ändras eller raderas. Önskemål om ändringar eller raderingar skickar kursdeltagaren via email till Hej@lillayogastudion.se

Genom att skicka in denna beställning godkänner du ovan information.